Diplomski studij Fizika

Sveučilišni diplomski studij Fizika na Sveučilištu u Rijeci je studij znanstveno-istraživačke fizike koji traje 2 godine, odnosno 4 semestra, ima 120 ECTS-a, a izvodi ga Odjel za fiziku.

Studenti diplomskog studija Fizika izabiru jedan od ukupno četiri studijska smjera: Atomska i molekulska fizika, Fizika čvrstog stanja, Astrofizika i fizika elementarnih čestica te Fizika i znanost o okolišu.

Atomska i molekulska fizika uključuje proučavanje osobina materije, od najmanjih atoma do vrlo složenih molekula, njihovih međusobnih interakcija te interakcija materije i svjetlosti. Dobro poznavanje atomske i molekulske fizike danas je nužno u mnogim kemijskim, biološkim, biotehnološkim laboratorijima te u svim istraživačkim laboratorijima u privredi. U sklopu ovog smjera studenti će steći napredno znanje atomske i molekulske fizike konkretno znanja o teoriji i primjeni apsorpcije, emisije, znanja o raspršenju elektromagnetskog zračenja na pobuđenim atomima i molekulama, kao i o brojnim mogućnostima spektroskopskih metoda, upotrebi lasera i optičkim svojstvima materije. Nakon položenih ispita sa ovog smjera studenti će razviti vještine potrebne za nastavak obrazovanja na doktorskom studiju iz područja atomske i molekulske fizike, odnosno srodnih specijalističkih studija. Također će biti pripremljeni za rad u zdravstvenim ustanovama i privrednim organizacijama u kojima primjenu nalaze laseri te laserska i druge spektroskopije.

Fizika čvrstog stanja bavi se analizom struktura nastalih spajanjem atoma ili molekula u stabilne konfiguracije, i obuhvaća proučavanje svojstava materije počevši od nano i mikro struktura preko specifičnih pojava vezanih uz površine materijala do svojstava tipičnih za ponašanje beskonačnih kristala. Kroz kolegije koji se predaju na ovom smjeru, studenti će steći osnovna znanja o fizici čvrstog stanja, kako s teorijskog, tako i s eksperimentalnog gledišta, što će im omogućiti da razumiju i prate ponašanje materijala u puno složenijim strukturama. Primjena fizike čvrstog stanja u svakodnevnom životu je ogromna, počevši od obične olovke za pisanje do najsloženijih kompjutora. Nakon položenih ispita iz ovog modula, studenti će steći vještine i kompetencije ulaženja u probleme fizike čvrstog stanja u teorijskom i praktičnom pogledu, pa će se moći aktivno uključiti u rješavanje niza izazova koji sa sobom nosi brz tehnološki razvoj suvremenog društva.

Snažni razvoj astrofizike i fizike elementarnih čestica, grana fizike koje su tradicionalno bile odvojene jer se u svojim osnovama prva bavi najvećim, a druga najmanjim skalama u prirodi, u zadnja dva desetljeća rezultirao je njihovim jakim ispreplitanjem, što je dovelo i do nastanka nove discipline: astročestične fizike. Prateći taj razvoj ovaj smjer je koncipiran na modernom pristupu koji treba omogućiti studentima razumijevanje ovih dviju grana kroz njihovu međupovezanost, a da je pri tom dovoljno fleksibilan tako da student može odabrati različite kombinacije za specijalizaciju poput: astrofizika – atomska i molekulska fizika, astrofizika – nuklearna fizika, fizika elementarnih čestica – nuklearna fizika. Studenti će steći osnovna i napredna znanja o trenutnom razumijevanju fundamentalnih sila u prirodi, te o strukturi svemira od najmanjih do najvećih skala. Kroz eksperimentalne kolegije, studenti će doći u kontakt sa eksperimentalnim uređajima zasnovanim na najnovijim tehnologijama koje imaju široku primjenu u industriji i medicini, i time će razvijati važne vještine i kompetencije upotrebljive i izvan domene fundamentalnih znanstvenih istraživanja.

Za uspješan i samoodrživ razvoj suvremenog društva od posebnog je značaja izobrazba kadrova osposobljenih da aktivno sudjeluju u razvoju i primjeni novih tehnologija, posebice u sve aktualnijoj problematici zaštite okoliša sa prirodoznanstvenog aspekta, a smjer Fizika i znanost o okolišu je direktno vezan za takove potrebe. Klimatske promjene, podložnost i izloženost izvora pitke vode i zraka industrijskim zagađivačima, razvoj i izgradnja novih prometnica, samo su neki od čimbenika zbog kojih je zaštita okoliša uvrštena u vodeće svjetske probleme i postala predmetom znanstvenih i stručnih rasprava. Pritom treba naglasiti da je Hrvatska jedna od zemalja koja je u prioritete svojih znanstvenih istraživanja uvrstila zaštitu okoliša, svjesna da su očuvanje prirode i vodnih resursa jedno od najvažnijih preduvjeta našeg opstanka. Što se lokalne zajednice tiče, osim navedenih općih argumenata postoje i specifični razlozi zbog kojih je izuzetno važno pokretanje predloženog studija na Sveučilištu u Rijeci.  Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija sučeljeni s problemima zaštite okoliša ulaze u velike projekte vezane uz ovu djelatnost. Veći dio Primorsko-goranske županije je po geološkom sastavu obuhvaćen krškim područjem, koje je posebno ranjivo i podložno zagađenjima. Osim toga, značajan problem predstavljaju klimatske promjene o kojima ovisi budući razvoj turizma kao vodeće gospodarske grane u regiji. Smjer Fizika i znanost o okolišu u okviru predloženog diplomskog studijskog programa osposobljava studente da se uključe u rješavanje navedenih problema. Plan razvoja PGŽ  definira  zaštitu okoliša kao jedan od svoja četiri prioriteta i očito će trebati kvalitetne kadrove koji će to moći provesti po strogim standardima EU. Također treba spomenuti da je ove godine ustrojen i Centar za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka kojem je u interesu postojanje ovakvog studija u Rijeci. S tim je povezana i djelatnost jake grupe na Odjelu za fiziku koja u okviru eksperimentalne astročestične fizike između ostalog sudjeluje u primjeni i unaprjeđenju gama-kamera, koje su ujedno ključni dio nekih najsuvremenijih uređaja za medicinsku dijagnostiku poput PET-skenera.

Diplomski studij Fizika može se upisati nakon završnog stjecanja svjedodžbe prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika, smjer Fizika kojeg izvodi Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci ili srodnom studiju, uz polaganje razlikovnih ispita, a završetkom diplomskog studija student stječe naziv MAGISTAR FIZIKE.

Nastavni planovi s popisom predmeta po studijskim smjerovima
 
Opis studijskog programa i programi predmeta
 
Voditelj smjera
 
.