Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Diplomski studij Fizika

Sveučilišni diplomski studij Fizika na Sveučilištu u Rijeci je studij znanstveno-istraživačke fizike koji traje 2 godine, odnosno 4 semestra, ima 120 ECTS-a, a izvodi ga Odjel za fiziku.

Studenti diplomskog studija Fizika izabiru jedan od ukupno četiri studijska smjera: Atomska i molekulska fizika, Fizika čvrstog stanja, Astrofizika i fizika elementarnih čestica te Fizika i znanost o okolišu.

Atomska i molekulska fizika uključuje proučavanje osobina materije, od najmanjih atoma do vrlo složenih molekula, njihovih međusobnih interakcija te interakcija materije i svjetlosti. Dobro poznavanje atomske i molekulske fizike danas je nužno u mnogim kemijskim, biološkim, biotehnološkim laboratorijima te u svim istraživačkim laboratorijima u privredi. U sklopu ovog smjera studenti će steći napredno znanje atomske i molekulske fizike konkretno znanja o teoriji i primjeni apsorpcije, emisije, znanja o raspršenju elektromagnetskog zračenja na pobuđenim atomima i molekulama, kao i o brojnim mogućnostima spektroskopskih metoda, upotrebi lasera i optičkim svojstvima materije. Nakon položenih ispita sa ovog smjera studenti će razviti vještine potrebne za nastavak obrazovanja na doktorskom studiju iz područja atomske i molekulske fizike, odnosno srodnih specijalističkih studija. Također će biti pripremljeni za rad u zdravstvenim ustanovama i privrednim organizacijama u kojima primjenu nalaze laseri te laserska i druge spektroskopije.

Fizika čvrstog stanja bavi se analizom struktura nastalih spajanjem atoma ili molekula u stabilne konfiguracije, i obuhvaća proučavanje svojstava materije počevši od nano i mikro struktura preko specifičnih pojava vezanih uz površine materijala do svojstava tipičnih za ponašanje beskonačnih kristala. Kroz kolegije koji se predaju na ovom smjeru, studenti će steći osnovna znanja o fizici čvrstog stanja, kako s teorijskog, tako i s eksperimentalnog gledišta, što će im omogućiti da razumiju i prate ponašanje materijala u puno složenijim strukturama. Primjena fizike čvrstog stanja u svakodnevnom životu je ogromna, počevši od obične olovke za pisanje do najsloženijih kompjutora. Nakon položenih ispita iz ovog modula, studenti će steći vještine i kompetencije ulaženja u probleme fizike čvrstog stanja u teorijskom i praktičnom pogledu, pa će se moći aktivno uključiti u rješavanje niza izazova koji sa sobom nosi brz tehnološki razvoj suvremenog društva.

Snažni razvoj astrofizike i fizike elementarnih čestica, grana fizike koje su tradicionalno bile odvojene jer se u svojim osnovama prva bavi najvećim, a druga najmanjim skalama u prirodi, u zadnja dva desetljeća rezultirao je njihovim jakim ispreplitanjem, što je dovelo i do nastanka nove discipline: astročestične fizike. Prateći taj razvoj ovaj smjer je koncipiran na modernom pristupu koji treba omogućiti studentima razumijevanje ovih dviju grana kroz njihovu međupovezanost, a da je pri tom dovoljno fleksibilan tako da student može odabrati različite kombinacije za specijalizaciju poput: astrofizika – atomska i molekulska fizika, astrofizika – nuklearna fizika, fizika elementarnih čestica – nuklearna fizika. Studenti će steći osnovna i napredna znanja o trenutnom razumijevanju fundamentalnih sila u prirodi, te o strukturi svemira od najmanjih do najvećih skala. Kroz eksperimentalne kolegije, studenti će doći u kontakt sa eksperimentalnim uređajima zasnovanim na najnovijim tehnologijama koje imaju široku primjenu u industriji i medicini, i time će razvijati važne vještine i kompetencije upotrebljive i izvan domene fundamentalnih znanstvenih istraživanja.

Za uspješan i samoodrživ razvoj suvremenog društva od posebnog je značaja izobrazba kadrova osposobljenih da aktivno sudjeluju u razvoju i primjeni novih tehnologija, posebice u sve aktualnijoj problematici zaštite okoliša sa prirodoznanstvenog aspekta, a smjer Fizika i znanost o okolišu je direktno vezan za takove potrebe. Klimatske promjene, podložnost i izloženost izvora pitke vode i zraka industrijskim zagađivačima, razvoj i izgradnja novih prometnica, samo su neki od čimbenika zbog kojih je zaštita okoliša uvrštena u vodeće svjetske probleme i postala predmetom znanstvenih i stručnih rasprava. Pritom treba naglasiti da je Hrvatska jedna od zemalja koja je u prioritete svojih znanstvenih istraživanja uvrstila zaštitu okoliša, svjesna da su očuvanje prirode i vodnih resursa jedno od najvažnijih preduvjeta našeg opstanka. Što se lokalne zajednice tiče, osim navedenih općih argumenata postoje i specifični razlozi zbog kojih je izuzetno važno pokretanje predloženog studija na Sveučilištu u Rijeci.  Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija sučeljeni s problemima zaštite okoliša ulaze u velike projekte vezane uz ovu djelatnost. Veći dio Primorsko-goranske županije je po geološkom sastavu obuhvaćen krškim područjem, koje je posebno ranjivo i podložno zagađenjima. Osim toga, značajan problem predstavljaju klimatske promjene o kojima ovisi budući razvoj turizma kao vodeće gospodarske grane u regiji. Smjer Fizika i znanost o okolišu u okviru predloženog diplomskog studijskog programa osposobljava studente da se uključe u rješavanje navedenih problema. Plan razvoja PGŽ  definira  zaštitu okoliša kao jedan od svoja četiri prioriteta i očito će trebati kvalitetne kadrove koji će to moći provesti po strogim standardima EU. Također treba spomenuti da je ove godine ustrojen i Centar za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka kojem je u interesu postojanje ovakvog studija u Rijeci. S tim je povezana i djelatnost jake grupe na Odjelu za fiziku koja u okviru eksperimentalne astročestične fizike između ostalog sudjeluje u primjeni i unaprjeđenju gama-kamera, koje su ujedno ključni dio nekih najsuvremenijih uređaja za medicinsku dijagnostiku poput PET-skenera.

Diplomski studij Fizika može se upisati nakon završnog stjecanja svjedodžbe prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika, smjer Fizika kojeg izvodi Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci ili srodnom studiju, uz polaganje razlikovnih ispita, a završetkom diplomskog studija student stječe naziv MAGISTAR FIZIKE.

Nastavni planovi s popisom predmeta po studijskim smjerovima
 
Opis studijskog programa i programi predmeta