Fizika materijala

Studij:Diplomski studij Fizika
             Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni/obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:    Fizika    Inženjerstvo i fizika materijala

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnovni elementi strukture materije: atomi, molekule, kemijske veze. Agregatna stanja, faze i fazni prijelazi.
Red kratkog i dugog dosega. Kristalinični i nekristalinični materijali.
Osnovne eksperimentalne tehnike za mjerenje električnih, magnetskih i optičkih svojstava materijala.
Fizikalna karakterizacija materijala pomoću spektroskopskih metoda.
Defekti u stvarnim kristalima. Utjecaj defekata na mehanička i električna svojstva kristala.
Materijali smanjene dimenzionalnosti. Tanki filmovi, tekući kristali i nanomaterijali.
Keramike i kompozitni materijali.
Amorfni materijali, stakla, koloidi i tekućine. Biomaterijali i polimeri.
Fizika površina. Granica kondenzirane tvari i vakuuma/plina. Termodinamika i kinetika adsorpcije i desorpcije. Rast struktura na ravnim, kristaliničnim površinama. Eksperimentalne tehnike sinteze i karakterizacije u površinskoj fizici. Osnove vakuumske tehnike.

Obvezna literatura
  1. The Science and Engineering of Materials, 6th Edition, by Donald R. Askeland, Pradeep P. Fulay and Wendelin J. Wright, Cengage Learning, Inc. 2010.