Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Paradoksi

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Semantički paradoksi: paradoks lažljivca, paradoks brijača i neki drugi semantički i srodni paradoksi.
Paradoksi induktivnog rasuđivanja: Hempelov paradoks ili paradoks gavranova, Goodmanova nova zagonetka indukcija ili "Grue" paradoks, "Kripkestein".
Paradoksi deduktivnog rasuđivanja: Carollov paradoks Ahila i kornjače, zadatak izbora i paradoks materijalne implikacije.
Paradoksi u racionalnom odlučivanju: zatvorenikova dilema, Newcombov paradoks, Buridanov magarac.
Pragmatički paradoksi: neočekivani ispit ili paradoks vješanja, Mooreov paradoks.
Paradoksi kretanja: Zenonove aporije.
Paradoksi vremena: paradoks putovanja kroz vrijeme i McTaggartov paradoks.
Paradoksi božanskih atributa: svemoć i sveznanje.

Obvezna literatura
Sainsbury R.M: Paradoxes, Cambridge University Press, 1995.