Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Paradoksi

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Semantički paradoksi: paradoks lažljivca, paradoks brijača i neki drugi semantički i srodni paradoksi.
Paradoksi induktivnog rasuđivanja: Hempelov paradoks ili paradoks gavranova, Goodmanova nova zagonetka indukcija ili "Grue" paradoks, "Kripkestein".
Paradoksi deduktivnog rasuđivanja: Carollov paradoks Ahila i kornjače, zadatak izbora i paradoks materijalne implikacije.
Paradoksi u racionalnom odlučivanju: zatvorenikova dilema, Newcombov paradoks, Buridanov magarac.
Pragmatički paradoksi: neočekivani ispit ili paradoks vješanja, Mooreov paradoks.
Paradoksi kretanja: Zenonove aporije.
Paradoksi vremena: paradoks putovanja kroz vrijeme i McTaggartov paradoks.
Paradoksi božanskih atributa: svemoć i sveznanje.

Obvezna literatura
Sainsbury R.M: Paradoxes, Cambridge University Press, 1995.