Paradoksi

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Semantički paradoksi: paradoks lažljivca, paradoks brijača i neki drugi semantički i srodni paradoksi.
Paradoksi induktivnog rasuđivanja: Hempelov paradoks ili paradoks gavranova, Goodmanova nova zagonetka indukcija ili "Grue" paradoks, "Kripkestein".
Paradoksi deduktivnog rasuđivanja: Carollov paradoks Ahila i kornjače, zadatak izbora i paradoks materijalne implikacije.
Paradoksi u racionalnom odlučivanju: zatvorenikova dilema, Newcombov paradoks, Buridanov magarac.
Pragmatički paradoksi: neočekivani ispit ili paradoks vješanja, Mooreov paradoks.
Paradoksi kretanja: Zenonove aporije.
Paradoksi vremena: paradoks putovanja kroz vrijeme i McTaggartov paradoks.
Paradoksi božanskih atributa: svemoć i sveznanje.

Obvezna literatura
  1. Sainsbury R.M: Paradoxes, Cambridge University Press, 1995.