Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Procjena utjecaja na okoliš 3 ECTS

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 20+0+10
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
- Instrumenti zaštite okoliša
- Procjena utjecaja na okoliš (PUO)
- Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO)
- Procjena utjecaja zahvata na prirodu
- Procjena utjecaja na krajobraz u sklopu postupaka PUO i SPUO
- teoretski i pravni okvir provođenja navedenih postupaka/procjena, definicije, subjekti koji sudjeluju u navedenim postupcima, nadležnost za provedbu i ocjenu potrebe provedbe postupka, stručne podloge za provedbu postupka, savjetodavna stručna povjerenstva, tijek postupka, sudjelovanje javnosti, donošenje upravnog rješenja, rokovi za provedbu postupka, financiranje provedbe postupka
- Primjeri provedenih postupaka PUO i SPUO

Literatura
Važnost strateške procjene utjecaja na okolišu upravljanju prostorom I razvojem, zbornik radova (ur. Mladen Črnjar), Rijeka, 2003; Smjernice o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, EU CARDS program za RH, Zagreb, 2007
 
Narodne novine – web-stranice:
- Zakon o zaštiti okoliša
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
- Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu
- Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša