Procjena utjecaja na okoliš (3 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 20+0+10
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 • Instrumenti zaštite okoliša
 • Procjena utjecaja na okoliš (PUO)
 • Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO)
 • Procjena utjecaja zahvata na prirodu
 • Procjena utjecaja na krajobraz u sklopu postupaka PUO i SPUO
 • teoretski i pravni okvir provođenja navedenih postupaka/procjena, definicije, subjekti koji sudjeluju u navedenim postupcima, nadležnost za provedbu i ocjenu potrebe provedbe postupka, stručne podloge za provedbu postupka, savjetodavna stručna povjerenstva, tijek postupka, sudjelovanje javnosti, donošenje upravnog rješenja, rokovi za provedbu postupka, financiranje provedbe postupka
 • Primjeri provedenih postupaka PUO i SPUO

Obvezna literatura
Važnost strateške procjene utjecaja na okolišu upravljanju prostorom I razvojem, zbornik radova (ur. Mladen Črnjar), Rijeka, 2003; Smjernice o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, EU CARDS program za RH, Zagreb, 2007
 
Narodne novine – web-stranice:
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
 • Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu
 • Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša