Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Procjena utjecaja na okoliš (3 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 20+0+10
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 • Instrumenti zaštite okoliša
 • Procjena utjecaja na okoliš (PUO)
 • Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO)
 • Procjena utjecaja zahvata na prirodu
 • Procjena utjecaja na krajobraz u sklopu postupaka PUO i SPUO
 • teoretski i pravni okvir provođenja navedenih postupaka/procjena, definicije, subjekti koji sudjeluju u navedenim postupcima, nadležnost za provedbu i ocjenu potrebe provedbe postupka, stručne podloge za provedbu postupka, savjetodavna stručna povjerenstva, tijek postupka, sudjelovanje javnosti, donošenje upravnog rješenja, rokovi za provedbu postupka, financiranje provedbe postupka
 • Primjeri provedenih postupaka PUO i SPUO

Literatura
Važnost strateške procjene utjecaja na okolišu upravljanju prostorom I razvojem, zbornik radova (ur. Mladen Črnjar), Rijeka, 2003; Smjernice o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, EU CARDS program za RH, Zagreb, 2007
 
Narodne novine – web-stranice:
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
 • Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu
 • Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša