Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Procjena utjecaja na okoliš 3 ECTS

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 20+0+10
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
- Instrumenti zaštite okoliša
- Procjena utjecaja na okoliš (PUO)
- Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO)
- Procjena utjecaja zahvata na prirodu
- Procjena utjecaja na krajobraz u sklopu postupaka PUO i SPUO
- teoretski i pravni okvir provođenja navedenih postupaka/procjena, definicije, subjekti koji sudjeluju u navedenim postupcima, nadležnost za provedbu i ocjenu potrebe provedbe postupka, stručne podloge za provedbu postupka, savjetodavna stručna povjerenstva, tijek postupka, sudjelovanje javnosti, donošenje upravnog rješenja, rokovi za provedbu postupka, financiranje provedbe postupka
- Primjeri provedenih postupaka PUO i SPUO

Literatura
Važnost strateške procjene utjecaja na okolišu upravljanju prostorom I razvojem, zbornik radova (ur. Mladen Črnjar), Rijeka, 2003; Smjernice o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, EU CARDS program za RH, Zagreb, 2007
 
Narodne novine – web-stranice:
- Zakon o zaštiti okoliša
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
- Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu
- Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša