Seminar iz matematike

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Strujanja fluida u cijevima. Otvoreni vodotoci. Simulacije poplava. Strujanja oko broda. Strujanja u turbinama. Provođenje topline. Problemi elastičnosti. Vibracije. Problemi optimalnog dizajna. Kamatni račun u financijskoj matematici.

Obvezna literatura
  1. Chapra S. C., Channale R. P.: Numerical methods for engineers, McGrowHill Inc., 1988.
  2. Numerical Recipes in C, Cambridge University Press, 1992.
  3. A. Šegota: Financijska matematika, Udžbenici Sveučilišta u Rijeci 2012.