Matematička analiza III

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Neprekidnost i limes realnih i vektorskih funkcija jedne i više realnih varijabli. Nizovi i kompaktnost u Rn. Neprekidne funkcije na kompaktu. Diferencijal i parcijalne derivacije. Neprekidno diferencijabilne funkcije i Schwarzov teorem. Teorem srednje vrijednosti. Teorem o implicitnim funkcijama. Teorem o inverznom preslikavanju. Taylorov teorem. Ekstremi. Dvostruki i višestruki Riemannov integral. Fubinijev teorem i funkcije definirane integralom. Krivulje. Krivuljni integrali. Plošni integrali. Funkcije omeđene varijacije. Vektorska i skalarna polja. Greenov teorem.

Obvezna literatura
  1. S. Kurepa: Matematička analiza III, Tehnička knjiga , Zagreb (više izdanja)
  2. Š. Ungar: Matematička analiza u Rn, Golden Marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2005.