Fizički praktikum I

Studij:Preddiplomski studij Fizika
             Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: II./I. 
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+45
Status predmeta: obvezatan/izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:    Fizika    Inženjerstvo i fizika materijala

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
O mjerenjima i prikazivanju rezultata mjerenja, račun pogrešaka, obrada rezultata mjerenja, preciznosti i točnosti mjerenja.

Izravno mjerenje duljina. Posredno mjerenje duljina i polumjera zakrivljenosti sfernih ploha. Određivanje teške i trome mase tijela. Određivanje gustoće čvrstih tijela i tekućina. Proučavanje jednoliko ubrzanoga gibanja (Atwoodov padostroj). Provjera II Newtonova zakona. Provjera Hookeova zakona i zakonitosti za harmonijsko titranje i torzija. Provjeravanje zakona za rotaciju tijela. Određivanje momenta tromosti tijela i određivanje ubrzanja slobodnoga pada pomoću fizičkog njihala. Površinska napetost i viskoznost tekućina. Strujanje fluida i aerodinamički uzgon.

Obvezna literatura
1) Radni materijali za Fizički praktikum I
2) Marković B., Miler D., Rubčić A., Račun pogrešaka i statistika, Liber, Zagreb, 1987.