Matematička analiza II

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Neodređeni integral. Metode integriranja. Određeni integral. Newton-Leibnizova formula. Integrabilnost monotonih i neprekidnih funkcija. Primjene integralnog računa. Nepravi integral. Redovi realnih brojeva i kriteriji konvergencije. Nizovi i redovi funkcija. Konvergencija i uniformna konvergencija niza i reda funkcija. Taylorov teorem. Redovi potencija i Taylorovi redovi elementarnih funkcija. Fourierovi redovi.

Obvezna literatura
  1. S. Kurepa: Matematička analiza I, II, Tehnička knjiga , Zagreb (više izdanja)
  2. B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb (više izdanja)