Matematička analiza I

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Realni brojevi. Aksiomi polja realnih brojeva. Supremum i infimum. Polje kompleksnih brojeva. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Binomna formula. Funkcija, bijekcija, inverzna funkcija i kompozicija. Pojam niza i limes niza. Limes funckije u točki. Neprekidnost funkcije u točki i na segmentu. Pojam derivacije, pravila deriviranja i deriviranje elementarnih funkcija. Primjena diferencijalnog računa. Lagrangeov teorem srednje vrijednosti i primjene. Monotonost i lokalni ekstremi. Konveksnost i infleksija. Asimptote.

Obvezna literatura
  1. S. Kurepa: Matematička analiza I, II, Tehnička knjiga , Zagreb (više izdanja)
  2. B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb (više izdanja)