Fizika II: elektricitet i magnetizam

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Električni naboj. Coulombov zakon. Električno polje. Gaussov zakon. Električni potencijal. Električni dipol. Kapacitet i kondenzatori. Istosmjerna struja. Ohmov zakon. Otpor. Električni strujni krugovi. Električna struja u plinovima i tekućinama. Električna struja u vodiču. Magnetizam. Magnetizam Zemlje. Lorenzova sila. Magnetska indukcija. Magnetska svojstva materijala. Faradayev zakon elektromagnetske indukcije. Ampereov zakon. Maxwelove jednadžbe. Izmjenična struja. Elektromagnetski valovi.

Obvezna literatura
  1. Halliday D., Resnick R., Walker J., FUNDAMENTALS OF PHYSICS, 6th ed.,  J.Wiley and Sons Inc., New York, 2003.
  2. Kulišić P., Lopac V. ELEKTROMAGNETSKE POJAVE I STRUKTURA TVARI, ŠK, Zagreb, 1991.