Fizika I: mehanika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Uvod. Intuicija i mjerenja. Osnovne i izvedene fizikalne veličine i mjerne jedinice. Mehanika materijalne točke. Krivocrtna i pravocrtna gibanja. Newtonovi zakoni. Newtonov zakon (opće) gravitacije. Gravitacijsko polje i potencijal. Zakoni očuvanja
energije i količine gibanja i njihova primjena. Inercijski i neinercijski sustavi. Posljedice Lorentzovih transformacija i relativistička mehanika. Mehanika krutog tijela. Harmonijsko i neharmonijsko titranje. Mehanika fluida.

Obvezna literatura
  1. Udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu, 1, Tehnička knjiga, Zagreb, 1982.
  2. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J, Fundamentals of Physics, 6th ed, J. Wiley and Sons Inc., New York, 2003.