Statistička fizika

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnove računa vjerojatnosti: definicija vjerojatnosti, funkcija raspodjele, srednje vrijednosti.
Kinetička teorija plinova.
Termodinamika:
Funkcije stanja i funkcije procesa, jednadžba stanja, Van der Waalsova jednadžba.
Termodinamički zakoni, toplinski kapacitet, termodinamički potencijali, dva tijela u termičkom kontaktu.
Klasična statistička fizika:
Maxwellova raspodjela, fazni prostor.
Boltzmannova raspodjela, objašnjenje drugog zakona termodinamike.
Particijska funkcija, slobodna energija, Brownovo gibanje, molekule u gravitacijskom polju.
Zakon jednake raspodjele energija, linearni harmonički oscillator, toplinski kapacitet kristalne rešetke.
Kvantna statistička fizika:
Kvantizacija energijskog spektra.
Particijska funkcija, objašnjenje trećeg zakona termodinamike.
Prosječna energija harmonijskog oscilatora; zračenje crnog tijela.
Einsteinov i Debyev model.
Bozoni  i fermioni.
Funkcija raspodjele i Lagrangeovi multiplikatori; limes klasične statistike; gustoća stanja.
Jako degenerirani fermionski plin.

Obvezna literatura
  1. Vladimir Šips: Uvod u statističku fiziku, Školska knjiga Zagreb 1990
  2. Kerson Huang: Introduction to Statistical Physics, Taylor & Francis, New York 2001