Nemetalni materijali

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Vrste nemetalnih materijala. Polimerni materijali (plastike, elastomeri). Aditivi za polimerne materijale. Mehanička svojstva polimernih materijala. Toplinska svojstva. Električna svojstva polimernih materijala. Optička svojstva. Kemijska svojstva (korozijska otpornost). Starenje polimernih materijala. Primjena polimernih materijala. Prerada polimernih materijala u gotove proizvode. Pregled polimernih materijala. Polimerni materijali za povišene temperature. Drvo. Sastav, struktura i svojstva drva. Primjena drva. Nemetalni anorganski materijali – keramike. Mehanička svojstva. Toplinska svojstva. Električna svojstva. Primjena keramičkih materijala u tehnici. Keramičke prevlake. Stakla. Svojstva stakla. Primjena stakla. Kompoziti.

Obvezna literatura
  1. Katavić, I. Uvod u materijale, Sveučilište u Rijeci, 1997.
  2. Callister,W. D.,Jr. Fundamentals of Material Sience and Engineering, John Wiley & Sons, Inc, 2001