Proizvodne tehnologije

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Značaj, razvoj i klasifikacija proizvodnih tehnologija. Postupci lijevanja: postupci s jednokratnim kalupima i postupci s trajnim kalupima. Postupci oblikovanja deformiranjem: postupci deformiranja masivnih dijelova i postupci oblikovanja limova. Postupci obrade odvajanjem čestica: konvencionalni postupci i nekonvencionalni postupci. Postupci spajanja. Postupci metalurgije praha. Postupci oblikovanja keramike i stakla. Postupci prerade polimera. Kompetitivni aspekti proizvodnje.

Obvezna literatura
  1. Katavić, I.: Ljevarstvo, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2001.
  2. Duplančić, I.: Obrada deformiranjem, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2007.
  3. Cukor, G.: Proračuni u obradi metala rezanjem, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014.