Atomska i molekulska fizika (4 ECTS)

Studij:Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnove atomske fizike. Energijske razine atoma. Jednoelektronski atomi: interakcija s elektromagnetskim zračenjem, fina i hiperfina struktura spektra, interakcija s vanjskim poljima, Zemanov efekt, Starkov efekt i Lambov pomak. Dvoelektronski atomi i spektri. Perturbacijske i varijacijske metode. Višeelektronski atomi.
Struktura molekula. Dvoatomne i višeatomne molekule. Osnove teorije grupa i njeno značenje u molekulskoj fizici. Simetrije molekula. Spektri molekula (elektronski, vibracijski i rotacijski). Born-Openheimerova aproksimacija. Sudarni procesi. Primjena atomske i molekulske fizike u drugim područjima znanosti.
 
Obvezna literatura
  1. W. Demtröder, Atoms, Molecules and Photons: An Introduction to Atomic-, Molecular- and Quantum Physics,Springer , 2011.
  2. Foot, C., Atomic Physics, Oxford U.P., 2004.
  3. Thorne, A.P., Litzen, U., Johansson, S., Spectrophysics, Springer Verlag, Berlin 1999.