Elektrodinamika (7 ECTS)

Studij:Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
             Diplomski studij Fizika (smjer Fizika i znanost o okolišu)
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:    Fizika    Fizika i matematika, Fizika i informatika

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 1. Elektrostatika
 2. Coulombov zakon, električno polje, skalarni potencijal, osnovne jednadžbe elektrostatike, energija elektrostatskog polja, multipolni razvoj, jednadžbe elektrostatike za sredstvo, dielektrici, rubni uvjeti
 3. Magnetostatika
 4. Struja, jednadžba kontinuiteta, magnetska indukcija, vektorski potencijal, osnovne jednadžbe magnetostatike, jednadžbe magnetostatike za sredstvo, dijamagnetizam, paramagnetizam, feromagnetizam
 5. Maxwellove jednadžbe
 6. Faradayev zakon indukcije, energija magnetskog polja, temeljne Maxwellove jednadžbe, skalarni i vektorski potencijal, baždarne transformacije, Poyntingov teorem, zakoni očuvanja, jednadžbe elektrodinamike za sredstvo
 7. Elektromagnetni valovi
 8. Valna jednadžba, ravni val, polarizacija vala, zakoni loma, grupna brzina, energija i impuls elektromagnetskih valova
 9. Zračenje
 10. Retardirani i avansirani potencijali, zračenje u dipolnom približenju, zakočna sila zračenjem
 11. Specijalna teorija relativnosti
 12. Osnovni postulati, Lorenzove transformacije, pojam istodobnosti i uređenosti događaja, kontrakcija duljine, dilatacija vremena, transformacija brzine, 4-vektori i tenzori, kovarijantna formulacija elektrodinamike, transformacija elektromagnetskog polja

Obvezna literatura
 1. Griffiths D. J., Introduction to Electrodynamics, 3. izdanje, Prentice-Hall, New Jersey, 1999.