Fizika elementarnih čestica (5 ECTS)

Studij:Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
  1. Osnovne" sile u prirodi – područja (skale) i jakosti djelovanja, konstante vezanja i njihova važnost
  2. Kvantne teorije polja – čestice kao pobuđenja, simetrije, Noetherin teorem, antičestice
  3. Čestični procesi – raspadi, raspršenja, udarni presjeci, Fermijevo zlatno pravilo, vezana stanja, Feynmannovi dijagrami
  4. Kvantna elektrodinamika – baždarna invarijantnost, Comptonovo raspršenje, pozitronij
  5. Jaka sila – kvarkovska slika, kvantna kromodinamika, kvarkovsko sužanjstvo, asimptotska sloboda
  6. Slaba sila - β-raspad, elektroslabo ujedinjenje, spontani lom simetrije, Higgsovi bozoni, standardni model
  7. Gravitacija – sila kao zakrivljenje prostor-vremena, razlike u odnosu na jaku i elektroslabu silu
  8. Pogled u budućnost – važni eksperimenti, ujedinjenje sila

Obvezna literatura
  1. Picek I., Fizika elementarnih čestica, Kratis, 1997.
  2. Cottingham W. N., Greenwood D. A., An Introduction to The Standard Model of Particle Physics, 2. izdanje, Cambridge University Press, 2007.