Praktikum iz strukture tvari (4 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+60
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Studenti individualno i samostalno izvode vježbe po sljedećim sadržajima
-          Fina struktura, spektri jedno- i dvo-elektronskih sustava
-          Rutherfordov eksperiment
-          ß-spektroskopija
-          Tretiranje površina plazmom
-          Helium Neon Laser
-          Stern-Gerlachov eksperiment
-          Radioaktivnost
-          Maxwell Boltzmannova raspodjela brzina
-          Absorpcija elektromagnetnog zračenja
-          Ekscitacija atoma i molekula

Literatura
Interni nastavni materijali na Odjelu za fiziku.
Halliday D., Resnick R., Walker J., FUNDAMENTALS OF PHYSICS , 6th ed., J.Wiley and Sons Inc., New York, 2003.
Haken H., Wolf H.C., ATOMIC AND QUANTUM PHYSICS, 2nd ed., Springer-Verlag, 1984
Thorne A., Litzén U., Johansson S., SPECTROPHYSICS, Springer-Verlag, 1999