Računalna fizika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II./III.
Semestar: zimski 
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta: .pdf
                              
Izvedbeni program: .pdf
                                    
Sadržaj
Osnove programskog jezika FORTRAN. Numeričke metode u fizici i matematici. Monte Carlo simulacija. Animacija i vizualizacija u računalnim simulacijama. Metode optimizacije rješenja skupa parametara fizikalnog sustava. Simplex algoritam. Neuralne mreže. Genetički algoritmi. Simulacije u fizici visokih energija i astrofizici. Računalna analiza simuliranih i mjerenih fizikalnih podataka.

Obvezna literatura
  1. Web stranica i WebCT kolegija
  2. H. Gould and J. Tobochnik, An Introduction to Computer Simulation Methods, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts
  3. M. Metcalf,  Fortran 90 Tutorial, CERN