Školska praksa iz filozofije

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+60+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Ukupno se 15 radnih dana u semestru predviđa za  boravak u školama vježbaonicama. Sadržaj metodičke prakse predviđa: upoznavanje sa školama vježbaonicama i mentorima, određeni broj sati hospitacije, dvije metodičke vježbe pripremanja i održavanja nastavnog sata iz filozofije, logike ili etike u srednjoj školi.

Obvezna literatura
Za metodičke vježbe studenti koriste aktualnu srednjoškolsku udžbeničku literaturu kao i literaturu za kolegij Metodika nastave filozofije.