Suvremena filozofija dvadesetog stoljeca

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Najznačajniji aspekti filozofskih teorija 20. stoljeća u kontinentalnom i analitičkom kontekstu što uključuje fenomenološku struju zastupljenu teorijama Husserla i Merlou-Pontya, tradicionalnu i suvremenu hermeneutičku ideju na primjeru Gadamerovog učenja, novije predstavnike frankfurtske škole (J. Habermas) te osnovne postavke Fregeove, Wittgensteinove i Russellove filozofije. Posebna će pažnja biti posvećena usporedbi dvaju suprotstavljenih filozofijskih tradicija.

Obvezna literatura
Husserl, E., (2003), Filozofija kao stroga znanost, Ljevak, Zagreb (Izabrana poglavlja).
Husserl, E., (1975), Ideja fenomenologije, BIGZ, Beograd.
Frege, G.,. (1995), Osnove aritmetike i drugi spisi, Kruzak, Zagreb.
Russell. B., On Denoting
Wittgenstein, L., (2003), Tractatus Logico-Philosophicus, Moderna vremena, Zagreb.
Wittgenstein, L., (1980), Filozofska istraživanja, Nolit, Beograd.
Merleau-Ponty, M., 1984, Struktura ponašanja, Nolit, Beograd.