Poučavanje učenika s posebnim potrebama

Studij: Preddiplomski studij Fizika     
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta: .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Tko su djeca s posebnim potrebama? Djeca s posebnim potrebama i njihova okolina. Mentalna nedovoljna razvijenost. Teškoće u učenju. Poremećaji komunikacije, jezika i govora. Poremećaji u ponašanju i emocionalnom doživljavanju. Oštećenja sluha. Oštećenja vida. Pervazivni razvojni poremećaji. Višestruka oštećenja. Tjelesna oštećenja  i zdravstveni problemi. Nadarena djeca. Školovanje djece s posebnim potrebama.

Obvezna literatura
  1. Vizek Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M., Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja (poglavlja: Učenici s posebnim potrebama; Daroviti učenici). Zagreb: Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu.