Metodička praksa iz matematike II

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+60+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Planiranje i organizacija nastave matematike u osnovnoj i srednjim školama (tipovi nastavnih sati, učenička i nastavnička literatura, nastavna sredstva i pomagala, priprema za nastavni sat). Metodike nastave matematike pojedinih sadržaja u  osnovnoj i srednjoj školi. Rad u vježbaonicama.

Obvezna literatura
  1. aktualni udžbenici iz matematike o osnovnim i srednjim školama i odgovarajući priručnici za učitelje;
  2. literatura dostupna u okviru e-biblioteke na kolegiju.