Mjera i integral

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Prsten, algebra, σ-algebra skupova. Borelovi skupovi. Mjera, vanjska mjera. Lebesgueova mjera. Teoremi o monotonoj i dominiranoj konvergenciji, Fatouva lema. Produkt mjera. Fubinijev teorem. Apsolutna neprekidnost i singularnost mjera. Radon-Nikodymov teorem. Veza Riemannovog i Lebesgueovog integrala.

Obvezna literatura
  1. Sibe Mardešić: Matematička analiza II, Školska knjiga, Zagreb, 1977
  2. Donald L.Cohn: Measure theory, Birkhäuser Boston, 1994