Eksperimentalne metode u fizici I

Studij:Diplomski studij Fizika
             Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan/izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:    Fizika    Inženjerstvo i fizika materijala

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
  1. Uvod u vakuum
  2. Osnove grafičkog programiranja - LabView
  3. Osnove geometrijske i Fourierove optike, te prostiranje Gaussovih zraka
  4. Valna priroda svjetlosti – interferencija
  5. Optički interferometri 
  6. Fabry – Perotov rezonator
  7. Detekcija svjetlosti
  8. SQUID + TES (osnove supervodljivosti)

Obvezna literatura
  1. G.S. Landsberg, Optika