Fizika elementarnih čestica II

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Kvantizacija neabelovih teorija polja – unitarna baždarenja, neunitarna baždarenja i Faddeev-Popov metoda, duhovi
Medudjelovanja kvarkova i kvantna kromodinamika – partoni, ovisnost konstane vezanja o skali, asimptotska sloboda, partonske distribucijske funkcije.
Procesi višeg reda – jednostavni računi na jednoj petlji
Efektivne teorije - pioni kao Goldstonevi bozoni, efektivne teorije i renormalizacija, Fermijeva teorija
Slabo međudjelovanje – poopćenje Fermijeve teorije, teški bozoni, GIM mehanizam, CP narušenje u neutralnim mezonskim sustavima
Standardni model – Glashow-Weinberg-Salam teorija
Anomalije – kiralna anomalija, globalne i baždarne anomalije
Fizika izvan Standardnog modela – zašto SM nije zadovoljavajuća teorija, ponašanje amplituda na visokim energijama, fizika Higgsovog bozona, narušenje leptonskog i barionskog broja, mase neutrina, narušenje kvarkovskog broja, CP narušenja, aksioni, unifikacija sila

Obvezna literatura
  1. M. E. Peskin, D. V. Schroeder: An Introduction to Quantum Field Theory (Westview Press; 1995)
  2. A. Seiden: Particle Physics, A Comprehensive Introduction (Addison-Wesley; 2004)