Fizikalna kozmologija

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Uvod
 • povijesni razvoj predodžbe o svemiru
 • rezultati i tehnike modernih opažanja u kozmologiji (supernove tipa Ia, kozmičko pozadinsko zračenje, distribucija galaksija, efekti gravitacijskih leća, dinamika u klasterima galaksija, ...)
 • opažačka baza Standardnog kozmološkog modela (usrednjavanje gustoće energije i materije, homogenost i izotropnost na velikim skalama)
 • kozmološki princip i alternativni pristupi
 • sastav svemira

Izotropni i homogeni svemir
 • pregled Opće teorije relativnosti
 • Robertson Walker metrika (motivacija iz kozmološkog principa, izvod, rasprava karaktera prostora za različite prostorne zakrivljenosti (grafički prikaz), generički karakter ekspanzije/kontrakcije)
 • raspis Einsteinovih jednadžbi za RW metriku (izvod Friedmannovih jednadžbi)
 • vrste materije (nerelativistička, radijacija, tamna energija i njene vrste)
 • jednadžbe kontinuiteta za materiju
 • rješenja Friedmannovih jednadžbi za različite vrste materije u svemiru (i njihove kombinacije)
 • asimptotska rješenja i singulariteti

Vrući veliki prasak
 • čestični fluidi u termalnoj ravnoteži u ekspandirajućem svemiru (mehanizmi održanja ravnoteže i odnos s ekspanzijom
 • proces izlaska pojedinačne čestične vrste iz termalne ravnoteže i reliktne gustoće komponenti iz ranog svemira
 • fazni prijelazi u ranom svemiru
 • primordijalna nukleosinteza
 • nastanak fotonskog i neutrinskog pozadinskog zračenja

Inflacija
 • potreba za fazom inflatorne ekspanzije i problemi koje inflacija rješava
 • modeli inflacije (skalarno polje, modificirana gravitacija)
 • proizvodnja inicijalnih nehomogenosti u završnim fazama inflacije

Nehomogenosti u svemiru
 • rast nehomogenosti u pojedinim fazama evolucije svemira
 • uloga tamne materije
 • anizotropije kozmičkog pozadinskog zračenja
 • nelinearni rast nehomogenosti i nastanak kozmičkih struktura

Obvezna literatura
 1. A. Liddle, An Introduction to Modern Cosmology, John Wiley and Sons, Chichester (2003)