Kvantna teorija atoma i molekula

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Atomska fizika: Koncept atoma. vodiku slični atomi. Diracova jednadžba. Diracova jednadžba u sfernim koordinatama. Relativističke korekcije. Helijev atom. Teorijski modeli za višelektronske atome.
Molekulska fizika:Matematički uvod za kvantnu teoriju molekula. Valne funkcije za višelektronske sisteme. Orbitale, Slaterove determinante, funkcije baze. Minimalna baza H2. Notacija. Opća pravila za prostorne orbitale. Coulombovi integrali i integrali izmjene. Druga kvantizacija. Konfiguracije prilagođene spinu.  Hartree-Fock model, kanonske jednadžbe, interpretacija rješenja HF jednadžbi. Roothaanove jednadžbe

Obvezna literatura
  1. B. H. Brandsen and C. J. Joachain,Physics of atoms and  molecules, 2nd edition. Prentice Hall, England, 2003.
  2. W. Demtroeder, Atoms, Molecules and Photons, An Introduction to Atomic-, Molecular-and Quantum-Physics, 2nd  edition. Springer, Berlin Heidelberg, 2010.
  3. A.Szabo and N.S.Ostlund, Modern Quantum Chemistry, Sec.Ed. McGraw-Hill, New York, 1989.