Kvantna teorija polja

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II. 
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
  1. Bozonska polja – klasična polja, Noetherin teorem, kanonska kvantizacija polja, slobodno Klein-Gordonovo polje, čestice kao pobudenja polja, antičestice, nerelativistička kvantna polja i Landau-Ginzburg teorija, kvantizacija elektromagnetnog polja, kvantne fluktuacije, Casimirov efekt
  2. Fermionska polja – Diracova jednadžba, problemi jednočesticne interpretacije, kvantizacija slobodnog Diracovog polja, diskretne simetrije, spin-statistika teorem, anioni
  3. Polja u međudjelovanje – procesi, S-matrica i udarni presjeci, Feynmanovi dijagrami, neki osnovni procesi u kvantnoj elektrodinamici
  4. Funkcionalne metode – integrali po stazama, veza sa statističkom mehanikom, simetrije
  5. Spontani lom simetrije – Goldstoneovi bozoni, Higgsov mehanizam, supravodljivost
  6. Uvod u teoriju renormalizacije – petlje i beskonačnosti, renormalizacija polja i naboja, kritični eksponenti i fazni prijelazi

Obvezna literatura
  1. M. E. Peskin, D. V. Schroeder: An Introduction to Quantum Field Theory (Westview Press; 1995)