Mikrobiologija okoliša

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+20+10
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Uvod u mikrobiologiju; Osnove bakterijske stanice; Organizacija bakterijskih gena; Bakterijski metabolizam; Evolucija bakterijske stanice; Archee; Kvasci i protisti; Virusi; Humana mikrobiota; Bolesti uzrokovane mikroorganizmima; Antibiotici; Mikroorganizmi važni za zaštitu okoliša; Mikrobiološke simbiotske zajednice; Mikrobna ekologija; Uloga mikrobiologije u industriji; Izabrane teme za seminare (npr. uloga mikroorganizama u razgradnji plastike); Mikrobiološki laboratorij, pribor, sterilizacija i dezinfekcija; Uzgoj bakterija i bakteriološke hranjive podloge; Mikroskopski preparati i postupci bojenja; Određivanje broja mikroba; Određivanje fizioloških osobina bakterija; Određivanje osjetljivosti mikroba na antimikrobne spojeve; Mikrobni pokazatelji higijenske kakvoće; Prikupljanje i pohranjivanje mikrobnih kultura; Molekularno biološke metode u mikrobiologiji; Korištenje mikroba u prehrambenoj industriji.

Obvezna literatura
  1. Skripta predavanja: transkripti prezentacija nakon predavanja (dostupno na MudRi)
  2. Brock Biology of Microorganisms (14th ed.) (2015) by Michael T. Madigan, John M. Martinko, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley & David A. Stahl,  Pearson Education, Inc., San Francisco