Odabrana poglavlja atomske i molekulske spektroskopije

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan/izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Apsorpcija i emisija svjetlosti. Širine i profili spektralnih linija: prirodna širina, Dopplerovo, sudarno, homogeno i nehomogeno širenje. Spektroskopski instrumenti: spektrografi, monokromatori, interferometri, detektori. Princip rada lasera. Vrste lasera. Apsorpcijska i emisijska spektroskopija. Nelinearna spektroskopija. Raman spektroskopija. Spektroskopija razlučena u vremenu. Suvremena laserska spektroskopija. Primjene spektroskopije u različitim područjima znanosti, npr. kemiji, tehnici, medicini, umjetnosti i dr.

Obvezna literatura
  1. W. Demtröder, Laser spectroscopy, Volume 1, Basic principles, Springer, 2008.
  2. W. Demtröder, Laser spectroscopy, Volume 2, Experimental techniques, Springer, 2008.