Poluvodiči i primjene (6 ECTS)

Studij:Diplomski studij Fizika
             Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan/izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:    Fizika    Inženjerstvo i fizika materijala

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
  1. Uvod-pregled poluvodičkih materijala i tehnika narastanja
  2. Intrinsični poluvodiči, poluvodiči s primjesama i defekti u poluvodičima
  3. Elektronska struktura, vodljivost i transportna svojstva poluvodiča
  4. Optička svojstva poluvodiča
  5. Poluvodički uređaji-od diode i tranzistora do sunčevih ćelija i lasera

Obvezna literatura
  1. P.Y.Yu i M.Cardona, Principles of Semiconductors, Springer, Berlin, 2005.
  2. S.O.Kasap, Principles of Electronic Materials and Devices, McGraw-Hill, New York, 2002