Seminar diplomskog rada

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Održavaju se sastanci sa studentima na kojima se raspravlja o znanstvenom istraživanju i problemima koje imaju pri izradi diplomskog rada, po potrebi uz prisustvo mentora. Pri tome se stimulira međusobna interakcija izmedu studenata. Dio vremena se koristi za završna javna izlaganja studenata.

Obvezna literatura
Nema.