Seminar iz fizike na engleskom jeziku

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 2

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Vrijeme određeno za predmet se dijeli između održavanje sastanaka na kojima se pomaže studentima u izradi seminara na engleskom jeziku i javnih izlaganja.

Obvezna literatura
Nema.