Osnove digitalne obrade govora i slika

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Klasifikacija signala. Matematički modeli signala. Fourierovi redovi.
Stohastični signali. Korelacija. Kovarianca. Ergodičnost. Stacionarnost.
Spektar. Diskretna Fourierova transformacija. Uzorkovanje i digitalizacija signala. Digitalni filter.
Postupak FFT i primjene.
Obrada govornih i slikovnih signala. Pregled osnovnih algoritama za kompresiju podataka.

Obvezna literatura

  1. L.R. Rabiner. Theory and Application of Digital Signal Processing. Prentice-Hall, 1975.
  2. L.R. Rabiner, R. W. Schafer: Digital Processing of Speech Signals, Prentice Hall; 1 edition, 1978.
  3. A. V. Oppenheim, R. W.Schafer, J. R. Buck: Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2 edition, 1999.