Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Metodologija izrade i prezentacija stručnog i znanstvenog rada

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 20+0+40
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Prikupljanje i studiranje literature. Pisanje konspekta teme i koncepta rada. Artikuliranje i pisanje stručnoga rada. Struktura stručnoga i znanstvenog rada. Formuliranje dijelova rada (poglavlja), poddijelova (potpoglavlja), odlomaka. Povezivanje uzroka i posljedica. Povezanost (koherentnost) i jedinstvo teksta (bez digresija). Priprema ilustracija. Dokumentacijska osnova rada (citiranje i popis literature). Pisanje završnoga teksta. Stručna redakcija (ispravljanje nestručnih sadržaja i dopuna stručnih sadržaja). Mjeriteljska korektnost. Pravopisne, gramatičke i stilsko-jezične intervencije (jasnoća, jednostavnost i konciznost iskazivanja misli). Sadržaj vanjske (omotne) i unutarnje stranice radnje. Čitanje i usporedba konačnoga teksta s originalom (kolacioniranje teksta).
Student će na odabranoj temi primijeniti teorijsko i praktično znanje stečeno tijekom studija i samostalno će se služitiaktualnom domaćom i stranom literaturom u pisanoj obradi odabrane teme. U izradi rada student će koristiti relevantne tuđe spoznaje, stavove i znanstvene činjenice koje su objavljene u korištenoj literaturi, pravilno će obraditi ilustracije i grafičke prikaze, primijeniti znanstvene metode i instrumentarije u obradi aktualne teme i samostalno riješiti odabrani problem iz znanstveno-nastavnih područja koja su bila sadržaj njegova studija.
Metode izrade seminara i načina prezentacije stručnog i znanstvenog rada. Izrada prezentacija u Power pointu, Open office-u i Latexu. Održavanje seminara pred drugim studentima uz snimanje kamerom (u dogovoru sa studentom). Zajednička analiza održanih seminara uz razvijanje kritičkog i samokritičkog stava studenta. Osnove govorništva. Komunikacija na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima.

Obvezna literatura
R. Zelenika: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. 2000.
K. Ražnjević: Jedinice Međunarodnog sustava (SI) i mjerne jedinice u Hrvatskoj, Axiom, Zagreb, 1997.
http://web.efzg.hr/dok/dokumenti/efzg_diplomski_seminarski_upute.pdf
http://www.vus-ck.hr/docs/Od_teme_do_diplomskog_rada.doc