Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Metodologija izrade i prezentacija stručnog i znanstvenog rada

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 20+0+40
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Prikupljanje i studiranje literature. Pisanje konspekta teme i koncepta rada. Artikuliranje i pisanje stručnoga rada. Struktura stručnoga i znanstvenog rada. Formuliranje dijelova rada (poglavlja), poddijelova (potpoglavlja), odlomaka. Povezivanje uzroka i posljedica. Povezanost (koherentnost) i jedinstvo teksta (bez digresija). Priprema ilustracija. Dokumentacijska osnova rada (citiranje i popis literature). Pisanje završnoga teksta. Stručna redakcija (ispravljanje nestručnih sadržaja i dopuna stručnih sadržaja). Mjeriteljska korektnost. Pravopisne, gramatičke i stilsko-jezične intervencije (jasnoća, jednostavnost i konciznost iskazivanja misli). Sadržaj vanjske (omotne) i unutarnje stranice radnje. Čitanje i usporedba konačnoga teksta s originalom (kolacioniranje teksta).
Student će na odabranoj temi primijeniti teorijsko i praktično znanje stečeno tijekom studija i samostalno će se služitiaktualnom domaćom i stranom literaturom u pisanoj obradi odabrane teme. U izradi rada student će koristiti relevantne tuđe spoznaje, stavove i znanstvene činjenice koje su objavljene u korištenoj literaturi, pravilno će obraditi ilustracije i grafičke prikaze, primijeniti znanstvene metode i instrumentarije u obradi aktualne teme i samostalno riješiti odabrani problem iz znanstveno-nastavnih područja koja su bila sadržaj njegova studija.
Metode izrade seminara i načina prezentacije stručnog i znanstvenog rada. Izrada prezentacija u Power pointu, Open office-u i Latexu. Održavanje seminara pred drugim studentima uz snimanje kamerom (u dogovoru sa studentom). Zajednička analiza održanih seminara uz razvijanje kritičkog i samokritičkog stava studenta. Osnove govorništva. Komunikacija na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima.

Obvezna literatura
R. Zelenika: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. 2000.
K. Ražnjević: Jedinice Međunarodnog sustava (SI) i mjerne jedinice u Hrvatskoj, Axiom, Zagreb, 1997.
http://web.efzg.hr/dok/dokumenti/efzg_diplomski_seminarski_upute.pdf
http://www.vus-ck.hr/docs/Od_teme_do_diplomskog_rada.doc