Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Osnove jezične kulture

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 2

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Jezik kao sustav i jezik kao standard (sistemske norme i funkcionalne norme); standardni jezik i njegove norme; realizacija standardnoga jezika i funkcionalni stilovi (stilističke norme); elementi gramatičke (fonološke, morfološke, sintaktičke) i leksičke norme; normativni priručnici (gramatike, rječnici, pravopisi) i način njihove uporabe. Pismeno izražavanje; ortografska (pravopisna) norma; pravopisna pravila; pravopisni priručnici; računalni pravopis(spelling-checker) i način njegove uporabe; oblici pismenog izražavanja i struktura teksta.Usmeno izražavanje; ortoepska norma; vrednote govornog jezika (rečenična melodija, intonacija, rečenični naglasak);rečenica kao komunikativna jedinica (iskaz); nadrečenično jedinstvo (tekst, diskurs); kompozicija govora; oblici usmenog izražavanja; retorika.
Jezik u funkciji struke; znanstveni stil kao jedan od funkcionalnih stilova standardnoga jezika; značajke i unutarstilska raslojavanja (stručni, popularnoznanstveni, znanstveni itd.); stručno nazivlje; terminologijski rječnici; hrvatski jednojezični rječnici; organizacija znanstvenog/stručnog teksta (pisanog i/ili izgovorenog). Administrativni stil; administrativne pisane forme (molba, žalba, poslovno pismo, izvještaj itd.).

Literatura
  1. Babić, Stjepan – Finka, Božidar – Moguš, Milan, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb 1996.
  2. Frančić, Anđela – Lana Hudeček – Milica Mihaljević, Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom
  3. jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2005.
  4. Silić, Josip, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb 2006.
  5. Težak, Stjepko – Babić, Stjepan, Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb (od) 71992.