Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 1

Opis programa:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Prikupljanje i studiranje literature. Pisanje konspekta teme i koncepta rada. Artikuliranje i pisanje stručnoga rada. Struktura stručnoga i znanstvenog rada. Formuliranje dijelova rada (poglavlja), poddijelova (potpoglavlja), odlomaka. Povezivanje uzroka i posljedica. Povezanost (koherentnost) i jedinstvo teksta (bez digresija). Priprema ilustracija. Dokumentacijska osnova rada (citiranje i popis literature). Pisanje završnoga teksta. Stručna redakcija (ispravljanje nestručnih sadržaja i dopuna stručnih sadržaja). Mjeriteljska korektnost. Pravopisne, gramatičke i stilsko-jezične intervencije (jasnoća, jednostavnost i konciznost iskazivanja misli). Sadržaj vanjske (omotne) i unutarnje stranice radnje. Čitanje i usporedba konačnoga teksta s originalom (kolacioniranje teksta).
Student će na odabranoj temi primijeniti teorijsko i praktično znanje stečeno tijekom studija i samostalno će se služiti aktualnom domaćom i stranom literaturom u pisanoj obradi odabrane teme. U izradi rada student će koristiti relevantne tuđe spoznaje, stavove i znanstvene činjenice koje su objavljene u korištenoj literaturi, pravilno će obraditi ilustracije i grafičke prikaze, primijeniti znanstvene metode i instrumentarije u obradi aktualne teme i samostalno riješiti odabrani problem iz znanstveno-nastavnih područja koja su bila sadržaj njegova studija.Izrada PwPt prezentacije rada i predstavljanje sadržaja i strukture rada pred ostalim studentima.

Obvezna literatura
  1. R. Zelenika: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. 2000.
  2. K. Ražnjević: Jedinice Međunarodnog sustava (SI) i mjerne jedinice u Hrvatskoj, Axiom, Zagreb, 1997.
  3. Mrežne stranice:
    http://web.efzg.hr/dok/dokumenti/efzg_diplomski_seminarski_upute.pdf
    http://www.vus-ck.hr/docs/Od_teme_do_diplomskog_rada.doc