Obrane završnih i diplomskih radova

Ramanova spektroskopija


Student: Šimun Mandić

Studij: Diplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marin Karuza

Komentor: doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Raman spectroscopy

Članovi Povjerenstva:
doc. dr. sc. Aleš Omerzu, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, mentor
doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, član

Datum i vrijeme: 11. srpnja 2019. u 11:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Fotokatalitička svojstva tankih filmova cinkovog oksida narastanim na poroznim strukturama tehnikom depozicije atomskih slojeva


Student: Virna Kisiček

Studij: Diplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Aleš Omerzu

Komentor: doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac
doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Photocatalytic proprieties of zinc oxide thin films synthesized on porous structures by atomic layer deposition

Članovi Povjerenstva:
doc. dr. sc. Diana Mance, predsjednica
doc. dr. sc. Aleš Omerzu, mentor
doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, član

Datum i vrijeme: 3. srpnja 2019. u 10:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Razvoj konceptualnog testa molekularno-kinetičke teorije tekućina – preliminarni rezultati istraživanja studentskih miskoncepcija


Student: Klara Grlaš

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika

Mentor: doc. dr. sc. Nataša Erceg

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Development of the kinetic molecular theory of liquids concept inventory – Preliminary results of university students's misconceptions

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- doc. dr. sc. Nataša Erceg, član
- doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin, član

Datum i vrijeme: 13. svibnja 2019. u 8:30 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Potraga za tau neutrinima teleskopima MAGIC


Student: Leonora Kardum

Studij: Diplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Saša Mićanović

Komentor: dr. sc. Marina Manganaro

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Search for tau neutrinos with MAGIC telescopes

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, predsjednik
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, član
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, član

Datum i vrijeme: 28. rujna 2018. u 13:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Slaba sila


Student: Mergime Hasani

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Weak interaction

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 28. rujna 2018. u 12:30 sati

Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Geometrijska optika i Fermatovo načelo


Student: Anita Pejić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: v. pred. Velimir Labinac 

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Geometrical optics and Fermat's principle

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, pred., član
- v. pred. Velimir Labinac, mentor

Datum i vrijeme: 28. rujna 2018. u 12:00 sati

Predavaonica: O-130

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Rendgensko zračenje u medicini


Student: Mažda Hdagha

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marin Karuza

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Roentgen rays in medicine

Članovi Povjerenstva:
- v. pred. Velimir Labinac, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, mentor
- doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović, član

Datum i vrijeme: 28. rujna 2018. u 11:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Analiza spektra zračenja iz aktivne galaktičke jezgre Markarian 421 u području gama-zraka vrlo visokih energija


Student: Adrian Udovičić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Tomislav Terzić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Spectral analysis of emission from active galactic nucleus Markarian 421 in the very high energy gamma-ray band

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, predsjednik
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, mentor
- dr. sc. Tomislav Jurkić, pred., član

Datum i vrijeme: 28. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Primjena plazme u medicini


Student: Vinko Sršan

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Plasma in medicine

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 15:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Zračenje antene pametnog telefona i utjecaj na ljudski organizam


Student: Martin Markanović

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Smartphone radiation – effects on human body

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 13:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka