Obrane završnih i diplomskih radova

Načela i primjene IR spektroskopije


Student: Katarina (Pandža) Kolak

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Principles and applications of IR spectroscopy

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, član
- doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić, mentor

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 13:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Od međuzvjezdanog plina do zvijezde glavnog niza


Student: Antonela Matijašić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: dr. sc. Tomislav Jurkić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: From interstellar matter towards main-sequence star

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- dr. sc. Tomislav Jurkić, mentor
- dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, pred., član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 13:00 sati

Predavaonica: O-130

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Comptonovo raspršenje


Student: Matea Turalija

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Compton's scattering

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, mentor 
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 12:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Gigantski magnetootpor


Student: Valentina Županić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: v. pred. Velimir Labinac 

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Giant magnetoresistance

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- v. pred. Velimir Labinac, mentor
- dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, pred., član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 12:00 sati

Predavaonica: O-130

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Optička bistabilnost i kaos


Student: Hrvoje Crnjar

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marin Karuza

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Optical bistability and chaos

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 11:30 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Ugljikove nanostrukture: ugljikove nanocjevčice i fularen


Student: Mate Ivić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Robert Peter

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Carbon nanostructures: carbon nanotubes and fullerene

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Aleš Omerzu, predsjednik
- doc. dr. sc. Robert Peter, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Supernova SN1987A kao izvor kozmičke prašine


Student: Ivana Batković

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: dr. sc. Tomislav Jurkić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Supernova SN1987A as a source of cosmic dust

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, predsjednik
- dr. sc. Tomislav Jurkić, pred., mentor
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Svojstva Higgsove čestice


Student: Stjepan Orešić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Darko Mekterović

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Properties of the Higgs particle

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, predsjednik
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, mentor
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Vibracijska spektroskopija


Student: Adriana Macuka

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Vibrational spectroscopy

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Robert Peter, predsjednik
- Klaudija Lončarić, pred., član
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, član

Datum i vrijeme: 26. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Magnetski dipolni moment elektrona


Student: Robert Pleše

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Darko Mekterović

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Electron magnetic dipole moment

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, predsjednik
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, mentor 
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, član

Datum i vrijeme: 26. rujna 2018. u 10:00 sati

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka