Interakcija atmosfere i mora i utjecaj na oceanografska svojstva

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II. 
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 • interakcija između atmosfere i mora
 • površinski protoci topline, vlage i uzgona
 • površinski protoci impulsa
 • utjecaj protoka na hidrografska svojstva
 • utjecaj protoka na cirkulaciju
 • površinski protoci u oceanu
 • cirkulacija u oceanu
 • fenomen El Nino i dugoročna prognoza njegove pojave
 • površinski protoci u Jadranu
 • cirkulacija u Jadranskom moru
 • mogućnost prognoze pojava u ekosustavu Jadrana
 • promjene oceanoloških parametara: dnevnevarijacije, sezonskiciklusi, višegodišnje promjene
 • fizikalni čimbenici koji uvjetuju promjene oceanoloških parametara: planetarni utjecaji, atmosferski utjecaji, utjecaj dotoka slatke vode.

Obvezna literatura
 1. Gill, A.E., 1982. Atmosphere Ocean Dynamics. Academic Press, Orlando, 662 pp. 
 2. Kraus, F. B., Businger, J. A., 1994. Atmosphere-Ocean Interaction. Oxford University Press, New York, 362 pp.
 3. Csanady, G. T., 2001. Air-Sea Interaction: Laws and Mechanisms. Cambridge University Press, Cambridge, 290 pp.
 4. Oceanography Course Team, 1989. Ocean Circulation. Pergamon Press, Oxford, 165 pp.
  Cushman-Roisin, B., M. Gačić, P.-M. Poulain & A. Artegiani (Editors). 2001.  Physical 5. Oceanography of the Adriatic Sea.  Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, The Netherlands, 304 pp.
 5. Penzar, B., Penzar, I., Orlić, M., 2001: Vrijeme i klima hrvatskog Jadrana. Nakladna kuća "Dr. Feletar", Zagreb, 258 str.
 6. Mala internet škola oceanografije, link: http://skola.gfz.hr/.
 7. Sažetak materijala iz nekoliko znanstvenih radova o protocima i hidroghrafskim svojstvima sjevernog Jadrana (N. Supić, ppt prezentacije)
 8. Najnoviji radovi iz područja istraživanja Jadrana.