Ispitivanje materijala i analiza loma

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Tehnički materijali i njihova svojstva. Definicija prijeloma i deformacije. Vrste prijeloma. Mikromehanizmi krhkog loma. Prijelazna temperatura. Griffithova teorija krhkog loma, energetski kriterij rasta pukotine. Probabilističko mehaničko karakteriziranje krhkih materijala. Statički vlačni pokus. Ispitivanje udarne radnje loma. Definicija i određivanje lomne žilavosti. Definicija i određivanje kritične vrijednosti J-integrala. Ispitivanje materijala umorom. Određivanje trajne čvrstoće. Ispitivanje svojstava na visokim i niskim temperaturama. Propagacija pukotine pri zamoru. Metode ultrazvučnih ispitivanja. Granice osjetljivosti i mogućnosti ispitivanja materijala ultrazvukom. Prednosti i nedostaci ultrazvučnih ispitivanja. Magnetske i elektromagnetske metode ispitivanja metala. Uređaji za ispitivanje magnetskim metodama. Radijacijske metode ispitivanja materijala. Načela izbora nerazarajućih ispitivanja materijala. Oštećenje materijala. Makro i mikro analiza oštećenja. Fraktografija.

Obvezna literatura
  1. Franz, M., Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb, 1998.
  2. ASM Handbook, Volume 8, Mechanical Testing and Evaluation, ASM International, Materials Park, OH, 2000.
  3. Hertzberg, R. W., Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, Wiley, 1996.