Klasična mehanika II

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+30+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Gibanje krutog tijela
: Translacije i rotacije. Eulerove jednadžbe. Eulerovi kutovi. Zvrk. Precesija žiroskopa.
Kanonskl formalizam: Fazni prostor. Kanonske transformacije. Liouvilleov teorem.Principalna funkcija. Hamilton-Jacobijeva jednadžba. Separacija varijabli. Varijable kuta i djelovanja. Adijabatske invarijante.
Nelinearnost, neintegrabilnost i kaos.
Teorija specijalne relativnosti: Prostor Minkowskog. Tenzorski opis. Lagrangeova formulacija. Kinematika raspršenja i raspada čestica. Dinamika. Gravitacija i Einsteinova relativnost.
Simetrije i zakoni očuvanja: Simetrije u Lagrangeovoj formulaciji. Noetherin teorem. Prostorno-vremenske i unutarnje simetrije. Sačuvane veličine kao generatori grupe simetrija. 
Mehanika kontinuuma. Kontinuumski opis. Deformacije. Tenzor naprezanja. Jednadžba gibanja za elastično čvrsto tijelo. Fluidi. Valovi. Teorija polja.

Obvezna literatura
  1. Landau L. D., Lifšic E. M., Mehanika, Građevinska knjiga, Beograd, 1961.
  2. Goldstein H., Poole C., Safko J., Classical Mechanics, Addison-Wesley Publishing Company, USA, 3rd edition, 2000.
  3. Taylor J. R., Classical Mechanics, University Science Books, 2005.