Zbrinjavanje otpada

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 20+0+10
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta: .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
- Vrste i značajke otpadnog materijala.
- Kruti komunalni otpad.
- Građevinski otpad.
- Prikupljanje i transport otpada.
- Selektiranje i obrada otpada.
- Korištenje sirovina iz otpada.
- Sanitarna odlagališta otpada.
- Organizacija i upravljanje odlagališta otpada.
- Zakoni i propisi iz domene zbrinjavanja otpada.

Literatura:
  1. Jahić, M.: Urbani sistemi i upravljanje čvrstim otpadom. Tehnički fakultet Bihać, 2005.
  2. Jahić, M.: Sanitarne deponije. Tehnički fakultet Bihać, 2006.