Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Obrada eksperimentalnih podataka u fizici

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Opisna statistika: prikazivanje statističkih podataka, parametri niza podataka, statistički podaci o dvodimenzionalnom obilježju. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti: slučajni pokusi, prostor elementarnih događaja, kombinatorika, uvjetna vjerojatnost i Bayesov teorem, Bernoullijeva shema, slučajne varijable, matematičko očekivanje i varijanca, aksiomatska izgradnja teorije vjerojatnosti. Teorijske razdiobe: Binomna, Poissonova, Gaussova raspodjela, ostale raspodjele važne za fiziku. Analiza pogrešaka kod mjerenih podataka: procjena i vrste pogrešaka, prikaz i upotreba pogrešaka, širenje pogrešaka, primjeri izrađeni u Microsoft Excel tablicama. Procjena parametara: procjena matematičkog očekivanja i varijance, metoda najveće vjerojatnosti, procijenitelji parametara normalne razdiobe, metoda momenata. Metoda najmanjih kvadrata: linearna prilagodba, Hi-kvadrat razdioba, nelinearna prilagodba, primjeri izrađeni u programskom paketu Mathematica. Statistički testovi: testiranje hipoteze, interpretacija eksperimenta, točnost prilagodbe teorijske razdiobe empirijskim podacima; Neyman-Pearsonov test, Hi-kvadrat test, Kolmogorljev test, Studentov t-test, F i U testovi.

Literatura
1. Barlow R., Statistics - A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, John Wiley, New York, 1989.
2. Taylor, J. R., An Introduction to Error Analysis, 2nd ed., University Science Books, Sausalito, 1997.