Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Analitička kemija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Kemikalije, aparature i osnovni postupci u analitičkoj kemiji
Pogreške u analitičkoj kemiji i statistička prosudba podataka
Uzorkovanje i analiza u okolišu
Kvalitativna i kvantitativna kemijska analiza
Kiselo-bazna titracija
Kompleksometrijska titracija
Gravimetrijska analiza i ravnoteža taloženja
Taložna titracija
Redoks i potenciometrijska titracija
Spektroskopske metode
Priprema uzorka za analizu
Kromatografske metode analize
Praktikum

Literatura
1. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J., Osnove analitičke kemije, Prvo izdanje (hrvatsko), Školska knjiga, Zagreb, 1999.
2. Giacometti, J., Priručnik za vježbe iz kemije za studente medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Medicinski fakultet u Rijeci, 2007.
3. Nastavni materijali nalaze se na Sveučilišnom centru za e-učenje MudRi (http://mudri.uniri.hr, za pristup je potreban AAI korisnički račun)