Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Analitička kemija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Kemikalije, aparature i osnovni postupci u analitičkoj kemiji
Pogreške u analitičkoj kemiji i statistička prosudba podataka
Uzorkovanje i analiza u okolišu
Kvalitativna i kvantitativna kemijska analiza
Kiselo-bazna titracija
Kompleksometrijska titracija
Gravimetrijska analiza i ravnoteža taloženja
Taložna titracija
Redoks i potenciometrijska titracija
Spektroskopske metode
Priprema uzorka za analizu
Kromatografske metode analize
Praktikum

Literatura
1. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J., Osnove analitičke kemije, Prvo izdanje (hrvatsko), Školska knjiga, Zagreb, 1999.
2. Giacometti, J., Priručnik za vježbe iz kemije za studente medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Medicinski fakultet u Rijeci, 2007.
3. Nastavni materijali nalaze se na Sveučilišnom centru za e-učenje MudRi (http://mudri.uniri.hr, za pristup je potreban AAI korisnički račun)