Analitička kemija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Uvod u analitičku kemiju
Obrada analitičkih podataka.
Ravnoteža u otopinama elektrolita
Kiselo-bazna ravnoteža
Titrimetrija
Gravimetrija
Separacijske metode. Komatografska analiza
Spektroskopske metode
Elektroanalitičke metode

Obvezna literatura
  1. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J., Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
  2. Giacometti, J., Priručnik za vježbe iz analitičke kemije, interna skripta, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, 2012. (e-izdanje na mudri.uniri.hr)
  3. Giacometti, J., Zbirka zadataka iz kemije za studente medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Medicinski fakultet u Rijeci, 2009