Fizička geologija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+10+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Uvod u geološku znanost. Postanak Zemlje i Sunčevog sustava. Građa i dinamika Zemlje, tektonika ploča. Vulkanizam i seizmičnost. Geološka povijest Zemlje i razvoj života. Minerali, eruptivne, sedimentne i metamorfne stijene. Stijenski ciklus i deformacija stijena. Hidrološki ciklus i interakcija litosfere, hidrosfere i atmosfere. Podzemne vode. Geološke, geomorfološke i hidrogeološke značajke krša. Geomorfološki procesi. Geološka građa mora i oceana. Prikaz geološke građe terena: geološke karte, presjeci i stupovi.

Obvezna literatura
  1. Šestanović, S. (2001): Osnove geologije i petrografije.  Građevinskifakultet Sveučilišta u Splitu, Split
  2. Pavelić, D. (2015): Opća geologija. Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 237 p.
  3. Tišljar, J. (1999): Petrologija s osnovama mineralogije. Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta Zagrebu, Zagreb, 196 p.