Dinamičke web aplikacije I

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Predmet obuhvaća slijedeće tematske cjeline:(1) statičke i dinamičke web aplikacije; struktura dinamičkih web aplikacija; odnos dinamičnosti i interaktivnosti; (2) skriptni jezici: server-side i klient-side jezici; (3) jezici HTML i PHP; struktura formi i izrada komunikacijskih sučelja; (4) preuzimanje i obrada sadržaja iz formi; (5) elementi jezika PHP: varijable, konstante, operatori računanja i uspoređivanja, funkcije; (6) strukturni elementi jezika: oblikovanje procesa; (7) zapisivanje podataka u datoteke i dosizanje podataka; smještanje datoteka na sustavu; (8) rukovanje porukama o greškama; (9) oblikovanje zapisa (slogova); funkcije za rad sa datotekama; (10) vrste polja i njihova uporaba; funkcije za rad sa poljima; (11) pisanje funkcija i uređivanje sadržaja polja; (12) prenošenje sadržaja iz datoteka u polja i njihovo oblikovanje; (13) funkcije za rad sa nizovima: pretraživanje i mijenjanje nizova; spajanje, dijeljenje i uspoređivanje nizova; (14) regularni izrazi i kontrola ispravnosti podataka.

Obvezna literatura
  1. Radovan, Mario: Dinamičke web aplikacije (2009), skripta (280 stranica); skripta je dostupna na Internetu.