Algebra II

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Prsteni i ideali. Integralne domene. Euklidske domene, domene glavnih ideala, domene jedinstvene faktorizacije. Prsteni polinoma. Proširenja polja (jednostavna, algebarska, konačnog stupnja, normalna, separabilna, radikalna). Automorfizmi polja i Galoisove grupe, Galoisova proširenja polja i osnovni teorem teorije Galoisa. Polja razlaganja za polinome i algebarsko zatvorenje. Rješivost Galoisove grupe kao uvjet rješivosti odgovarajuce jednadžbe u radikalima. Konačna polja.

Obvezna literatura
  1. T.W. Hungerford : Algebra, Reinhart and Winston, NY, 1989.
  2. H. Kraljević : Algebra, Skripta za predavanja održana 2006/07 na Sveučilištu u Osijeku