Ekologija kopnenih voda

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Kemijske i fizikalne osobine slatkih voda. Toplina i svijetlo u vodi. Hidrološki ciklusi, podzemne vode i mokra staništa. Tekućice. Jezera i akomulacije. Bakterije, gljive i biljke kopnenih voda. Beskralješnjaci i kralješnjaci kopnenih voda. Bioraznolikost slatkih voda, invazivne vrste, ekstinkcije. Ciklusi tvari u slatkim vodama. Toksične tvari i ostali polutanti u slatkim vodama. Neobična i ekstremna slatkovodna staništa. Hranjive tvari, trofičnost i eutrofikacija. Prehrambeni lanci u kopnenim vodama. Nepredatorske interakcije organizama u slatkovodnim zajednicama. Ekologija riba i ribarstvo. Metode ekoloških istraživanja kopnenih voda. Zonacija naših rijeka i njihove biocenoze.

Obvezna literatura
  1. Dodds, W.K. 2002. Freshwater Ecology. Academic Press, San Diego.
  2. Kerovec, M. 1988. Ekologija kopnenih voda. Hrvatsko ekološko društvo, Zagreb.